attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande


Betalningar inom Europa, EU

För "betalningar" inom Europa - d v s vid överföringar, kortköp och kontantuttag i bankautomat – finns särskilda regler, bl.a om vilka avgifter bankerna får ta ut och om vilken information kunden ska få i samband med betalningen.

Reglerna finns framförallt i ”EG-förordningen om gränsöverskridande betalningar i euro” (nr 2560/2001) och i ”Lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom EES”.

EG-förordningen om gränsöverskridande betalningar i euro (nr 2560/2001)

 1. I vilka länder gäller reglerna i förordningen?

  Förordningen gäller som lag i alla EU-länder och fr om 1 januari 2005 även i Norge och på Island .
   

 2. Vilken typ av betalningar omfattas av reglerna?

  De "betalningar" som omfattas av reglerna är:

  • Överföringar, d v s betalningsuppdrag som lämnas till banken antingen via blankett, över telefon eller via Internet eller annat elektroniskt media om att ett visst belopp ska överföras till ett anvisat konto i annat land
  • Kortköp
  • Kontantuttag i bankautomat
    
 3. Vilken valuta omfattas av reglerna?

  Reglerna gäller framförallt betalningar i euro. För EU-medlemsländer som inte har infört euro som valuta, finns det möjlighet att även ansluta det egna landets valuta till förordningen.

  Hittills är Sverige det enda land som har valt att ansluta sin egen valuta. Även den svenska kronan omfattas alltså av reglerna. Detta framgår av ”Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar”.

  Vid betalningar till/från Norge och Island är det bara betalningar i euro som omfattas av reglerna.

  Exempel: Gör du en överföring i euro eller i svenska kronor till Italien, omfattas den överföringen av förordningens regler.

  Exempel: Gör du ett bankautomatuttag i danska kronor i Danmark, omfattas inte det uttaget av reglerna i o m att Danmark inte har anslutit den danska valutan till förordningen.
   

 4. Finns det några andra krav för att en betalning ska omfattas av reglerna?

  Betalningen får inte avse ett högre belopp än 50.000 euro eller 500.000 SEK (svenska kronor).
   

 5. Vad ska en betalning kosta?

  Av EG-förordningen framgår att en betalning, som görs i euro eller i svenska kronor, inte får kosta mer än vad motsvarande betalning kostar inom det egna landet i samma bank. Detta är den s.k. principen om ”lika avgift”. Avsikten är att det ska vara samma pris för en betalning oavsett om den sker inom landet eller passerar en gräns till ett annat EU-land (eller till Norge eller Island) .

  Är exempelvis ett bankautomatuttag i Sverige kostnadsfritt för kunden, ska kundens bankautomatuttag i euro i ett annat EU-land också vara kostnadsfritt.

  Banken har däremot alltid rätt att ta ut en växlingsavgift.

  Exempel: Gör du en överföring i euro från Tyskland till Sverige ska avgiften för den överföringen inte vara högre än vad den tyska banken tar ut för en motsvarande överföring inom Tyskland.

  Exempel: Gör du en överföring i danska kronor från Danmark till exempelvis Belgien, omfattas inte den överföringen av reglerna eftersom den danska valutan inte har anslutits till förordningen. Principen om ”lika avgift” gäller alltså inte.
   

 6. Vad är IBAN-nummer respektive BIC-kod (SWIFT)?

  IBAN (International Bank Account Number) är ett internationellt bankkontonummer och BIC (Bank Identifier Code) är en bankidentifieringskod. BIC kallas ibland även för SWIFT-adress.

  När man lämnar ett betalningsuppdrag till banken ska man ange mottagarens IBAN-nummer och BIC-kod. Saknas IBAN-nummer kommer betalningen att returneras till avsändaren.

  Uppgift om ditt IBAN-nummer och bankens BIC-kod ska du få av banken på ditt kontoutdrag eller i en bilaga till utdraget.

  Exempel: Gör du en överföring i euro eller i svenska kronor till exempelvis Frankrike, ska du ange mottagarens IBAN-nummer och den franska mottagarbankens BIC-kod. Kontakta mottagaren av beloppet för att få besked om korrekt IBAN-nummer respektive BIC-kod.

  Exempel: Görs en överföring till ditt konto i Sverige, ska avsändaren av beloppet ange ditt IBAN-nummer och din banks (den svenska bankens) BIC- kod.
   

 7. Vem ska stå för kostnaden för en överföring?

  Vid en överföring kan avsändaren ofta själv välja vem som ska stå för kostnaden för överföringen. Olika banker har olika betalningsalternativ. Kontrollera därför med banken vilka betalningsalternativ som just den banken tillämpar.

  Normalt kan avsändaren välja mellan följande alternativ:

  ”Share” Avsändaren och betalningsmottagaren delar på kostnaden. Avsändaren betalar avsändarbankens avgift och mottagaren betalar mottagarbankens avgift

  ”Our” Avsändaren betalar själv hela kostnaden, d v s betalar både sina egna och mottagarens kostnader

  ”Ben” Betalningsmottagaren betalar hela kostnaden, d v s betalar både sina egna och avsändarens kostnader

  Exempel: Gör du en överföring till Spanien ska du ange vem som ska stå för kostnaderna. Anger du att mottagaren ska stå för hela kostnaden (”Ben”), får mottagaren betala även den avgift som den svenska banken tar ut för överföringen.
   

 8. Vilken information ska banken lämna i samband med en betalning?

  Banken ska lämna skriftlig förhandsinformation till kunderna om vilka avgifter banken tar ut för betalningar. Detta gäller såväl betalningar inom Sverige som betalningar inom Europa.

  Tar banken ut avgift eller annat för att kompensera sig för växlingskostnader ska kunderna upplysas om det.

  Får kunderna betala en extra avgift för det fall ett betalningsuppdrag inte innehåller IBAN-nummer och/eller BIC-kod, ska banken upplysa särskilt om denna avgift.

  Har växling skett i samband med en betalning och har banken för detta tagit ut exempelvis ett valutaväxlingspåslag, ska banken i efterhand lämna information om hur stort påslaget har varit.

  Utöver EG-förordningens regler om vilken information kunden ska få i samband med en betalning, finns det också bestämmelser om detta i ”Lag (1999:268) om betalningsöverföringar inom EES”. Bestämmelserna i den lagen gäller dock endast vid "överföringar", d v s i de situationer då en kund lämnar ett betalningsuppdrag till en bank om att ett visst belopp ska överföras till ett angivet konto.
   

 9. Hur klagar man om man är missnöjd med en betalning?

  Om du är missnöjd med en betalning kan du vända dig till banken med en reklamation. Banken gör då en utredning.

  Blir du inte nöjd med bankens besked, kan du vända dig till bankens centralt klagomålsansvarige. Han/hon gör då en omprövning av ärendet.

  Blir du inte heller nöjd med den klagomålsansvariges besked kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som – under vissa förutsättningar – kan pröva ärendet.

Läs mer:
Betalningsmetoder
Betalningar inom ESS
IBAN (International Bank Account Number)
Kontokort
Skimming
Spärra kort
Sparande, sparformer
Ränteberäkning/sparande
Olika former av värdepapper

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna