attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

Ackord (inom ekonomin)

Ackord är en ekonomisk uppgörelse i företagsrekonstruktioner mellan en gäldenär, den betalningsskyldige, som är på obestånd (har "ställt in sina betalningar") och dennes borgenärer.

För att det skall vara ett ackord krävs att gäldenären har betalningssvårigheter. Fordringsägarna ska vara beredda att avstå från delar av sina fordringar.

Syftet med ett ackord är att förmå gäldenären att betala åtminstone en del av sina skulder och göra det möjligt för honom att undvika konkurs, eftersom de flesta fordringsägare vid en konkurs normalt får en obetydlig utdelning där de enbart ersätts av medel från försålda tillgångar som kan finnas i bolaget.

En ekonomisk uppgörelse om villkorlig nedsättning av fordran genom ett avtal utan formkrav betraktas som en frivillig uppgörelse och får inte samma rättsverkningar som ett formbundet ackordsförfarande. Ett sådant frivilligt eftergivande av en fordran anses inte vara affärsmässigt motiverat utan kan istället ses som en rättshandling av gåvokaraktär.

Ackord brukar delas in i två huvudgrupper:

Frivilliga ackord, s.k. underhandsackord, som är den vanligaste ackords-formen, är en frivillig uppgörelse med en eller flera borgenärer. Ackordet ingås utan formkrav som ett vanligt avtal och lyder under allmänna avtalsrättsliga principer.  Varje borgenär är således oförhindrad att ställa egna krav för sitt samtycke. Underhandsackordet kräver samtycke av alla borgenärer som deltar.

Offentligt ackord (Tvångsackord) kan förekomma under en konkurs och under en företagsrekonstruktion. Offentligt ackord rör enbart borgenärer vilkas fordringar saknar förmånsrätt. Det förutsätts att borgenärer med förmånsrätt får full betalning. Offentligt ackord kan genomföras under medverkan av en majoritet av de oprioriterade borgenärerna. Eftersom sådant ackord kan påtvingas vissa borgenärer betecknas ackordsformen ibland som tvångsackord, vilket innebär att alla andra borgenärer som kunnat delta i ackordsförhandlingarna blir bundna av ackordet. Offentligt ackord kommer till stånd efter en ackordsförhandling. Borgenärer vars fordran är förenad med förmånsrätt kan delta i offentligt ackord genom att avstå från sin förmånsrätt.

Exempel på särskilda lagrum som behandlar ingåendet och rättsverkningarna av formbundna ackord är 12 kap. konkurslagen (1987:672), skuldsaneringslagen (2006:548) samt lagen om företagsrekonstruktion (1996:674).

Under huvudgrupperna finns en rad typer av ackord beroende på hur ackords-likviden beräknas eller betalas, däribland:

Dividendackord. När borgenärernas fordringar sätts ned med en procentsats som anges direkt i avtalet.
 
Moratorieackord. Undantagsvis kan ackord gå ut på enbart betalningsanstånd eller särskilda villkor för erläggande av betalning, s.k. moratorieackord.
 
Avvecklingsackord. Borgenärerna medger att gäldenären avvecklar sin rörelse utan konkurs och betalar sina skulder i den ordning som förmånsrättslagen föreskriver. Används inte längre vad gäller aktiebolag eftersom s.k. snabb-likvidationer inte längre får förekomma.

Skatterättsliga effekter
Enligt rättspraxis är den redovisningsmässiga vinst som en gäldenär gör vid genomförandet av ett ackord skattefri (RÅ 1963 ref. 48). Kostnaderna för själva ackordets genomförande är p.g.a. detta inte är skattemässigt avdragsgilla.

Läs mer:
företagsrekonstruktion
företagsrekonstruktion gäldenär
skuldsanering, översikt
skuldsanering

Källor:
Wikipedia
Ackordscentralen
Skatteverket

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna