attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Styrelse och vd

Du som aktieägare ska utse vilka som ska sitta i företagets styrelse. Styrelsen får utse en verkställande direktör. Styrelsen väljer också ordföranden, om inte annat har föreskrivits i bolagsordningen eller har beslutats av bolagsstämman.

Styrelseledamöter

Styrelsen väljs av bolagsstämman om inget annat är bestämt i bolagsordningen. Ett aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter. Om styrelsen har färre än tre ledamöter ska det finnas minst en suppleant.

I publika aktiebolag ska mer än hälften av ledamöterna utses av bolagsstämman. I publika aktiebolag måste styrelsen bestå av minst tre ledamöter.

Styrelseledamöternas mandattid ska löpa i ett år. I bolagsordningen kan införas att uppdraget som styrelseledamot ska gälla för en längre tid än ett år. Mandattiden får inte vara längre än fyra år.

Styrelseledamöterna

  • måste vara minst 18 år
  • får inte vara i konkurs
  • får inte ha förvaltare
  • får inte ha näringsförbud.

Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe.

Styrelseordförande

Alla styrelser som består av fler än en styrelseledamot måste utse en ordförande bland sina ledamöter. Styrelseordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter.

Verkställande direktör

Publika aktiebolag måste utse en verkställande direktör. Privata aktiebolag väljer själva om de vill utse en verkställande direktör. Det är styrelsen som utser den verkställande direktören. I publika aktiebolag får styrelseordföranden inte också vara verkställande direktör.

Styrelsesuppleanter

En styrelsesuppleant ska ersätta en ordinarie styrelseledamot om han eller hon avgår, entledigas, avlider, förlorar behörighet eller vid sjukdom eller annan frånvaro som exempelvis utlandsvistelse.

Styrelsen ska skriva i arbetsordningen i vilken utsträckning som styrelsesuppleanterna ska delta i styrelsens arbete. Oavsett vad som står i arbetsordningen ska styrelsesuppleanten alltid träda in när han eller hon har fått meddelande om att ordinarie styrelseledamot inte kan sköta sitt uppdrag.

Styrelsens ansvar

Styrelsen

  • leder företagets verksamhet
  • kallar aktieägarna till bolagsstämma
  • ansvarar för att skatter betalas in
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas och skickas in till Bolagsverket.

Eftersom styrelseledamöter har ett solidariskt ansvar för företagets förvaltning är förtroende och kommunikation viktiga förutsättningar för en fungerande styrelse.

Även en styrelsesuppleant bör hålla sig uppdaterad om vad som händer i företaget för att försäkra sig om att han eller hon kan överta skötseln om det blir nödvändigt. Huvudregeln är att en styrelsesuppleant endast ansvarar för beslut som fattas när han eller hon har tjänstgjort i styrelsen. När styrelsesuppleanten ersätter en styrelseledamot har personen samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter.

Skadestånd

I och med ett styrelseuppdrag följer en skyldighet att omsorgsfullt och lojalt uppfylla sina förpliktelser. Ansvaret grundar sig i det formlösa uppdragsavtal som en styrelseledamot eller verkställande direktören ingår med aktiebolaget när han eller hon utses.

En styrelseledamot och en verkställande direktör kan under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldig gentemot aktiebolaget, aktieägare eller andra som berörs av verksamheten i aktiebolaget. Styrelseledamoten och den verkställande direktören ansvarar gentemot aktiebolaget för skador som har orsakats av oaktsamhet. Aktieägare och andra kan bara få skadestånd om styrelseledamoten eller den verkställande direktören har handlat i strid med aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554) eller bolagsordningen.

På årsstämman ska aktieägarna fatta beslut om styrelseledamöterna och den verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet för det år som har passerat. Om ansvarsfrihet beviljas kan aktiebolaget inte väcka skadeståndstalan för det år som beslutet gäller.

Personligt betalningsansvar

Aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) innehåller bestämmelser om när ett personligt betalningsansvar blir aktuellt för styrelsen. Att inte skicka in årsredovisningen till Bolagsverket inom femton månader från räkenskapsårets utgång och att inte upprätta kontrollbalansräkning, är två av flera situationer som medför ett personligt betalningsansvar för styrelsen.

Om en styrelseledamot, verkställande direktör eller en suppleant begår ett brott vid utövandet av uppdraget kan han eller hon dömas till ett personligt betalningsansvar. Som exempel kan nämnas överträdelser av skattebetalningslagen (1997:483) och bokföringslagen (1999:1078). Skattebetalningslagen ger möjlighet att åtala den ”faktiska företrädaren” för den juridiska personen. En styrelsesuppleant som på något sätt agerar i verksamheten kan därför dömas till ansvar för brott mot skattebetalningslagen även när det finns en styrelseledamot i företaget.
 

Firmateckning

En firmatecknare är den person som företräder företaget och har befogenhet att skriva under avtal. Om du inte anmäler en särskild firmatecknare kommer firman att tecknas av styrelsen. Då ska en mer än hälften av styrelsens ledamöter gemensamt underteckna avtal.
 

Läs mer:
Arbetstagarrepresentant
Dispens från krav på bosättning - styrelsen
Särskild delgivningsmottagare
Lagar och förordningar för aktiebolag

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna