attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Revision och revisionsberättelse eller inte?

Skyldigheten att upprätta och skicka in en revisionsberättelse för ett räkenskapsår är beroende av om aktiebolaget har revisor registrerad på det aktuella räkenskapsårets sista dag.

Ett aktiebolag som kan välja bort revisorn, ska fatta ett beslut på en bolagsstämma att revisorns uppdrag ska upphöra. Bolagsstämman ska även besluta om att införa en bestämmelse i bolagsordningen om att bolaget inte ska ha revisor.

Bolagsordningsändringen och begäran om avregistrering av revisor måste ni sedan anmäla till Bolagsverket.

Anmäl före räkenskapsårets slut

Om ett aktiebolag vid räkenskapsårets utgång har revisor registrerad måste en revisionsberättelse lämnas för det räkenskapsåret.

Fram till utgången av 2012 gäller följande undantag

Ni behöver inte upprätta någon revisionsberättelse om

  • ni beslutat att ta bort revisorn (eller om revisorn själv avgått) och
  • ni beslutat att ändra bolagsordningen med innebörden att aktiebolaget inte ska ha någon revisor och
  • en anmälan om detta har kommit in till Bolagsverket före räkenskapsårets utgång.

Exempel för räkenskapsåret 1 maj 2011 till 30 april 2012:

Om ett aktiebolag har detta räkenskapsår, måste handlingarna om avregistrering av revisorn ha kommit in till Bolagsverket senast den 30 april 2012.

Har revisorn avregistrerats innan årsstämman?

Har bolaget valt att avregistrera revisorn enligt de nya reglerna innan årsstämman hållits måste bolagsstämman utse en kvalificerad revisor att utföra revisionen. Bolagsverket kan då godkänna revisionsberättelsen även om revisorn inte anmäls särskilt för registrering. Väljer bolaget att någon annan än den sist registrerade revisorn ska utföra revisionen måste en bestyrkt kopia av bolagsstämmans beslut att utse revisor skickas in tillsammans med årsredovisningen.
 

Läs mer:
Om valmöjligheten att inte ha revisor
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna