attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Publika aktiebolag

Ett publikt aktiebolag är ett företag som erbjuder aktier på den öppna marknaden. Det innebär att företaget kan annonsera om eller på annat sätt uppmärksamma omvärlden om möjligheten att köpa eller teckna aktier i företaget. Bara publika aktiebolag får handla med aktier på en svensk eller utländsk börs eller någon annan organiserad marknadsplats.

Aktiekapital

Ett publikt aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor.

Företagsnamn

Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska följas av ”(publ)” i bolagsordningen, om det inte redan framgår av företagsnamnet att aktiebolaget är publikt. Det är valfritt om företaget också registrerar ”(publ)” i själva företagsnamnet.

Exempel

Cajun Mode AB (publ)

Cajun Modes publika aktiebolag

Styrelse och verkställande direktör

Publika aktiebolag

 • ska ha en styrelse med minst tre styrelseledamöter
 • ska utse mer än hälften av styrelseledamöterna på bolagsstämman. När man bedömer vad som är mer än hälften av styrelseledamöterna, ska samtliga styrelseledamöter räknas med, alltså även arbetstagarrepresentanterna.
 • ska alltid ha en verkställande direktör som inte är styrelsens ordförande
 • får även ha en eller flera vice verkställande direktörer som inte är styrelsens ordförande.

Kallelse till bolagsstämma

I bolagsordningen ska kallelsesättet stå. Dessa kallelsesätt är obligatoriska:

 • annonsera i Post– och Inrikes Tidningar
 • annonsera i minst en rikstäckande dagstidning. Vilken eller vilka rikstäckande tidningar som används för annonsering ska stå i bolagsordningen.
 • skicka brev till varje aktieägare vars postadress är känd för företaget – inför vissa stämmobeslut. Läs mer i 8 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551).

För publika aktiebolag som är noterade på en aktiemarknadsplats gäller dessa kallelsesätt. Kallelsen ska

 • annonseras i Post- och Inrikes Tidningar
 • publiceras på bolagets webbplats.

Samtidigt som kallelsen publiceras på bolagets webbplats ska bolaget annonsera i en namngiven rikstäckande dagstidning. Annonsen ska innehålla information om att bolagsstämman ska hållas och att kallelsen och övrigt material finns på bolagets webbplats och kan skickas till den som vill ha det.

Även publika bolag som inte är noterade får skriva i bolagsordningen att kallelse ska ske på ovan angivna sätt.

Följande dagstidningar anses vara rikstäckande:

 • Dagens Nyheter
 • Svenska Dagbladet
 • Aftonbladet
 • Expressen
 • Dagens Industri.

Kallelser till bolagsstämma kan företaget reglera i bolagsordningen. Annars gäller det som står här.

Tidpunkt för kallelse:

 • kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas – tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman
 • kallelse till annan extra stämma – tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För publika aktiebolag som är noterade på en aktiemarknadsplats ska kallelse till extra bolagsstämma ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Emissioner

I publika aktiebolag kan betalning i pengar för tecknade aktier eller konvertibler ske direkt till företaget istället för till ett särskilt konto hos en bank eller ett kreditmarknadsföretag. Betalningen måste då styrkas med ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Yttrandet ska innehålla uppgift om att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade aktier eller konvertibler.

Förutom de vanliga reglerna om kvittningsemission, finns det också ytterligare regler för de publika aktiebolagen.

Ett publikt aktiebolag är i vissa fall skyldigt att upprätta ett prospekt vid beslut om nyemission eller vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Läs mer i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna