attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 


God man vid inlösen av minoritetsaktier

I aktiebolagslagen finns bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier. En aktieägare som har mer än nio tiondelar av antalet aktier i ett aktiebolag har rätt att lösa in resten av aktierna från de övriga aktieägarna. Om minoritetsaktieägarna inte går med på inlösen eller om de anser att det erbjudna priset är för lågt så ska tvisten avgöras av tre skiljemän. Minoritetsaktieägarna ska utse en skiljeman, majoritetsaktieägaren en och den tredje ska de utse gemensamt.

Majoritetsaktieägaren ska lämna en skriftlig begäran om att tvisten ska avgöras av skiljemän till företagets styrelse. När en begäran kommit in ska styrelsen genast underrätta minoritetsaktieägarna om att inlösen har begärts och att de ska föreslå en skiljeman. Underrättelsen ska skickas med brev. Är företaget ett privat aktiebolag ska underrättelsen även kungöras i Post– och Inrikes Tidningar och i en ortstidning. Är företaget ett publikt aktiebolag ska underrättelsen kungöras i Post– och Inrikes Tidningar och i den rikstäckande dagstidning som står i bolagsordningen.

Minoritetsaktieägarna ska föreslå en skiljeman inom två veckor från kungörelsen i Post– och Inrikes Tidningar. Om de inte kan komma överens om en gemensam skiljeman ska styrelsen ansöka hos Bolagsverket om att en god man ska utses.

Den gode mannens uppgift

Den gode mannens uppgift är att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och att bevaka de frånvarande aktieägares rätt i tvisten.

Bolagsverkets uppgift

Bolagsverket uppgift är att utse en god man som är lämplig för uppdraget. Personen ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för uppgiften.

Styrelsens uppgift

Det finns ingen blankett för att ansöka om att Bolagsverket ska utse en god man. Styrelsen ska skriva ansökan och i den ska det stå

 • att förutsättningarna för tvångsinlösen är uppfyllda enligt 22 kapitel 1 § aktiebolagslagen (2005:551)
   
 • att styrelsen bekräftar att majoritetsaktieägaren har lämnat in en skriftlig begäran om att tvisten ska avgöras av skiljemän enligt 22 kapitel 6 § aktiebolagslagen
   
 • att styrelsen intygar att underrättelse har gjorts i enlighet med 22 kapitel 7 § aktiebolagslagen
   
 • att något gemensamt förslag till skiljeman inte kommit in inom svarstiden och att det därför finns förutsättningar för att ansöka om att Bolagsverket ska utse en god man i enlighet med 22 kapitel 8§ aktiebolagslagen.

Ansökan ska skrivas under i original av den eller de som kan företräda företaget.

Bilagor som ska med i ansökan:

 • en kopia av det brev som har skickats ut till minoritetsaktieägarna
 • en kopia av kungörelsen
 • en kopia av tidningsannonsen
 • eventuella förslag som har lämnats in av minoritetsaktieägare.

Under handläggningen kan Bolagsverket behöva begära in ytterligare uppgifter.
 

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna