attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Om valmöjligheten att inte ha revisor

Små aktiebolag och vissa andra företagsformer kan från och med den 1 november 2010 välja att inte ha revisor.

Vilka aktiebolag kan välja att inte ha revisor?

Det är bara små privata aktiebolag som kan välja att inte ha revisor.

Ett aktiebolag måste ha revisor om det når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Ett moderbolag i en koncern måste ha revisor när ovanstående gränsvärden uppnås i koncernen.

Beräkningen av gränsvärdena avseende revisorer ska enligt Bolagsverkets uppfattning ske på samma sätt som beräkningen av gränsvärdena inom redovisningslagstiftningen, med den enda skillnaden att gränsvärdena är högre inom redovisningslagstiftningen (mindre och större företag).

Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelnings-begränsning måste alltid ha revisor.

Vilka andra företagsformer kan välja att inte ha revisor?

  • Filialer under en viss storlek
  • Handelsbolag och kommanditbolag med minst en juridisk person som delägare.

Lagen gäller från och med den 1 november 2010

De flesta aktiebolag måste dock vänta lite längre för att kunna tillämpa den. Det är tidigast under det räkenskapsår som börjar från och med den 1 november 2010 som ett aktiebolag kan ta bort sin revisor. Företaget ska då på en och samma bolagsstämma besluta

  • att ändra bolagsordningen och
  • att uppdraget för revisorn ska upphöra.

Ändringarna måste sedan anmälas och registreras hos Bolagsverket.

Aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår

De aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår och som får ta bort kravet på revisor i bolagsordningen, kan göra det tidigast under våren 2011. Årsredovisningen för 2010 som tas upp på årsstämman under våren 2011 måste nämligen ha en revisionsberättelse.

Aktiebolag med andra räkenskapsår

Befintliga aktiebolag med andra räkenskapsår kommer att kunna tillämpa den nya lagen senare och stegvis, från och med det första nya räkenskapsåret som inleds från och med den 1 november 2010.

Lagar och förordningar

Lagen om ändring i aktiebolagslagen (2010:834)

1 kap. 6 och 7 b §§ aktiebolagsförordningen (2005:559)

Prop. 2009/10:204, En frivillig revision.
 

Läs mer:
Revision och revisionsberättelse
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna