attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Delning

Att dela ett aktiebolag innebär att aktiebolagets tillgångar och skulder, helt eller delvis, övertas av ett eller flera andra aktiebolag.

Överlåtande och övertagande bolag

Det aktiebolag som ska delas kallas överlåtande bolag. Det (eller de) aktiebolag som övertar tillgångarna och skulderna kallas övertagande bolag.

Ett övertagande bolag kan vara

 • ett aktiebolag som redan finns eller
   
 • ett nytt aktiebolag som bildas i samband med delningen.

Två olika sätt att göra en delning

 • Det överlåtande bolaget upplöses (utan likvidation) eftersom samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag.
   
 • Det överlåtande bolaget upplöses inte eftersom bara en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag. Ett aktiebolag kan med stöd av denna bestämmelse överlåta en del av sin rörelse till ett eller flera andra aktiebolag. Detta kallas partiell delning.

Aktieägarna i det företag som delas får ersättning för detta. Det kallas delningsvederlag. Delningsvederlaget ska bestå av aktier i det eller de övertagande bolagen eller av en kombination av aktier och pengar. Det är även möjligt att genomföra delningen utan delningsvederlag om aktieägarna har godkänt det.

Delningen sker i tre steg

 1. Upprätta delningsplan och anmäla den för registrering till Bolagsverket. Privata aktiebolag behöver inte registrera delningsplanen om alla aktieägare i de deltagande bolagen har skrivit under planen. Publika aktiebolag ska alltid anmäla delningsplanen för registrering.
   
 2. Ansöka om tillstånd att verkställa delningsplanen hos Bolagsverket.
   
 3. Anmäla genomförd delning till Bolagsverket.
   

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna