attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Nya regler för kallelse till bolagsstämma

För att ge aktieägare tillräckligt med tid att ta ställning till frågor som ska behandlas på en bolagsstämma införs minimiregler för kallelse till bolagsstämma, sättet för kallelse och kallelsens innehåll.

Riksdagen beslutade den 1 december 2010 att anta de nya reglerna om aktieägarnas rättigheter som har sin grund i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2011.

Kallelse på webben krävs

Publika aktiebolag som är noterade på en aktiemarknadsplats (börsnoterade företag) ska lägga ut en kallelse och annat material som gäller bolagsstämman på sin webbplats. Syftet med detta är att se till att kallelsen blir tillgänglig för aktieägare inom hela EES samtidigt.

Företagen kommer inte att behöva annonsera en fullständig kallelse till bolagsstämman i en risktäckande dagstidning. Detta ersätts med en annons med information om att bolagsstämman ska hållas och att kallelse med mera finns på aktiebolagets webbplats och kan skickas till den som vill ha det. Annonsen ska publiceras samtidigt som kallelsen sker. Läs mer om annonsens innehåll i 7 kap. 56 a aktiebolagslagen (2005:551).

Liksom idag ska företagen också kalla till bolagsstämma genom Post– och Inrikes Tidningar.

Kallelsetid

För börsnoterade företag ska kallelse till extra bolagsstämma ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Andra ändringar

Det blir också möjligt att ange i bolagsordningen att aktieägarna får rösta per post inför en bolagsstämma. Dessutom ändras ett antal bestämmelser om att tillhandhålla aktieägarna handlingar inför stämman. Användningen av fullmakt för ombud inför stämman underlättas också.

Vilka gäller ändringarna?

Ändringarna innebär att börsnoterade företag ska anpassa sin bolagsordning till de nya reglerna.

Övriga publika aktiebolag kan välja att använda det nya kallelsesättet. För dessa aktiebolag är det dock inte obligatoriskt. Om aktiebolagen väljer det måste de anta en ny bolagsordning, som ska skickas in till Bolagsverket för registrering.

Övergångsbestämmelser

Enligt övergångsbestämmelserna gäller äldre bestämmelser om kallelse till bolagsstämma samt tillhandahållande av aktiebok och handlingar inför stämman, om kallelse har skett före den 1 januari 2011. Om en bolagsordning efter den 1 januari 2011 strider mot lagen ska styrelsen till den första bolagsstämman till vilket bolaget kallar efter den 1 januari lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen. Äldre bestämmelser gäller ifråga om kallelse till den stämman.

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna