attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Avstämningsbolag

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag som har överlåtit till en så kallad central värdepappersförvarare att föra aktieboken.

För närvarande finns bara en värdepappersförvarare, Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). För att ett bolag ska bli avstämningsbolag måste flera förberedelser göras.

Så blir aktiebolaget ett avstämningsbolag

För att bli ett avstämningsbolag krävs att

 • bolaget sluter avtal med Euroclear och ett så kallat kontoförande institut, dvs. en särskilt godtagen bank eller fondhandlare
   
 • bolagsordningen ändras
   
 • ändringen registreras av Bolagsverket.

Euroclear tar betalt för sina tjänster. Avstämningsbolagen måste dessutom i vissa fall lämna garantiförbindelser till Euroclear. Finansinspektionen har tillsyn över Euroclear.

För närvarande är det mest publika aktiebolag exempelvis börsbolag och andra bolag som redan har eller planerar att ha ganska många aktieägare som har valt att bli avstämningsbolag.

Var ute i god tid

Det är mycket viktigt att bolaget tidigt tar kontakt med Euroclear för att planera övergången till avstämningsbolag. Bolaget måste också göra upp med det kontoförande institut som ska sköta om att aktiebreven makuleras och aktierna i stället bokförs i det elektroniska värdepapperssystemet (Euroclear-systemet). För att detta ska kunna ske smidigt måste aktieboken och aktiebreven vara i god ordning.

Ett avstämningsbolag måste sedan förbereda flertalet viktiga beslut, vad gäller exempelvis aktiekapitalet och utdelning samt planera avstämningsdagar, tillsammans med Euroclear. Förbered bolagsstämman och gör anmälan till Bolagsverket så snart som förutsättningar finns för det.

Bestämmelse i bolagsordningen

Bolagsstämman ska anta den nya bolagsordningen som ska innehålla en särskild bestämmelse, ett så kallat avstämningsförbehåll. Här är ett exempel på ett sådant förbehåll:

Exempel – avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen ska anmäla bolagsordningsändringen till oss. För att de praktiska förberedelserna ska kunna hinnas med måste bolaget samråda med Euroclear om från vilken dag som avstämningsförbehållet ska tillämpas. Datumet måste dessutom väljas med hänsyn till att förbehållet ska hinna registreras av oss. Ett avstämningsförbehåll får inte verkställas förrän Bolagsverket har registrerat den nya bolagsordningen.

Innehållet i anmälan till Bolagsverket

Använd blanketten Ändringsanmälan – aktiebolag, nr 817. Fyll i att ändringen gäller avstämningsförbehåll vid ”Annan bolagsordningsändring”. Under Övrigt ange följande:

 • en uppgift om den centrala värdepappersförvararens företagsnamn (Euroclear Sweden AB), om detta inte framgår av de bilagor som skickas med
   
 • en uppgift om styrelsens beslut om den dag från vilket avstämningsförbehållet ska tillämpas.

Bilagor

 • En vidimerad kopia av bolagsstämmoprotokollet med beslutet att anta den nya bolagsordningen
   
 • Ett exemplar av hela den nya bolagsordningen
   
 • En vidimerad kopia av styrelseprotokollet med beslutet om den dag från vilken förbehållet ska tillämpas om inte en sådan uppgift lämnats i anmälan.

Registreringsavgift

Betala registreringsavgiften samtidigt som anmälan skickas in. Hur mycket det kostar står på sidan Avgifter för aktiebolag.

Rättsverkan

Efter registrering som avstämningsbolag får inga fysiska värdepapper (aktiebrev) utfärdas. De rättsverkningar som hör till innehavet av aktierna följer de registreringar som Euroclear gör på konton i ett elektroniskt värdepapperssystem (Euroclear-systemet). Vanliga ändringar till följd av överlåtelser etc. görs av den bank eller fondhandlare (kontoförande institut) som aktieägaren har anlitat.

Avierna från Euroclear är underrättelser om registreringar men inte värdepapper. Avräkningsnotorna som upprättas vid aktieaffärerna har betydelse bland annat som kvitto och som underlag, för att beräkna skatten.

Kontaktinformation Euroclear

För ytterligare information om Euroclears tjänster kontakta Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm, 08-402 90 00.

Hänvisningar

4 kap. 39 § aktiebolagslagen

1 kap. 6 § aktiebolagsförordningen

4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
 

Källa:
Bolagsverket 2012 


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna