attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Årsstämma

Varje år måste aktiebolaget hålla en årsstämma. Där beslutar aktieägarna bland annat att fastställa resultat- och balansräkningen. Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ och består av aktieägarna. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång på den ort där styrelsen har sitt säte.

Ärenden

Följande ärenden ska tas upp på årsstämman

 1. Val av ordförande på stämman
   
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
   
 3. Val av en eller två justeringsmän
   
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
   
 5. Godkännande av dagordning
   
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
   
 7. Beslut om
  • fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
    
 8. Val av styrelse och i förekommande fall av revisor
   
 9. Fastställande av styrelse– och revisorsarvoden

Kallelse

Sättet att kalla till en årsstämma/bolagsstämma skiljer sig åt för publika och privata aktiebolag.

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Delning
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna