attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Arbetstagarrepresentanter

De anställda i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening kan få utse styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt särskilda regler. Dessa arbetstagarledamöter och deras suppleanter kallar vi med ett gemensamt ord för arbetstagarrepresentanter.

Förutsättningar

För att arbetstagarrepresentanter ska finnas krävs två saker. Dels ska företaget vara av en viss storlek, dels ska ett beslut fattas av en arbetstagarorganisation (fackförening).

Företaget storlek och antalet representanter

Det finns två nivåer:

 • Om företaget under det senaste räkenskapsåret har sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare i Sverige har de anställda rätt till två styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.
   
 • Om företaget är verksamt i olika branscher och har sysselsatt i genomsnitt minst 1 000 arbetstagare i Sverige under det senaste räkenskapsåret har de anställda rätt till tre styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter.

Om det är fråga om ett moderföretag gäller siffrorna de anställda i koncernen. Antalet arbetstagarledamöter får dock inte överstiga antalet övriga styrelseledamöter. Arbetstagarledamöterna ingår i det totala antal styrelseledamöter som vid varje tid finns i företaget. Men de räknas inte med i det antal som ska finnas enligt bolagsordningen och aktiebolagslagen (stadgarna och lagen om ekonomiska föreningar). Denna tekniska skillnad beror på att de inte utses av bolagsstämman (föreningsstämman).

Beslutet fattas av fackföreningen

Ett beslut att ha arbetstagarrepresentanter kan fattas av en lokal arbetstagarorganisation som har tecknat kollektivavtal med aktiebolaget eller föreningen. Fackföreningen ska sedan meddela detta skriftligt till företagets styrelse.

Samma huvudregler som för andra företrädare

Arbetstagarrepresentanterna räknas in i styrelsen och är i princip likställda med styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som utses av bolagsstämman (föreningsstämman) eller på det sätt som anges i bolagsordningen. Detta gäller kraven på att vara minst 18 år, inte vara i konkurs eller ha näringsförbud eller förvaltare, bosättning (hälften inom EES), mandatperioden, rösträtten och ansvaret med mera.

När hela styrelsen ska skriva under ett viktigt dokument, som exempelvis årsredovisningen, krävs även arbetstagarledamöternas underskrifter.

Särskilda regler för arbetstagarrepresentanter

 • Arbetstagarrepresentanterna får inte delta i frågor som rör kollektivavtal, stridsåtgärder eller liknande.
   
 • En arbetstagarsuppleant har rätt att få underlag till styrelsesammanträden och närvara och yttra sig vid dessa och vid bolagsstämman (föreningsstämman), även om den arbetstagarledamot som han eller hon är suppleant för också är närvarande.
   
 • En arbetstagarsuppleant kan bara ersätta en arbetstagarledamot.

Firmateckningsrätten beslutas av styrelsen. Det är inte så vanligt att arbetstagarrepresentanterna blir utsedda till särskilda firmatecknare, det vill säga som enskilda personer får en rätt att teckna firman ensamma eller exempelvis två tillsammans, utöver den rätt att teckna firman som hela styrelsen alltid har som grupp. Det finns dock inget som hindrar att de utses till särskilda firmatecknare.

Informationen här är en sammanfattning. Det finns flera regler, bland annat om undantag för vissa företag, tidpunkten för tillträde, fördelningen av arbetstagarrepresentanter mellan olika arbetstagarorganisationer och om nämnden för styrelserepresentation.

Hänvisningar

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

8 kap. 2 och 43 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

1 kap. 3, 4 §§ och 2 kap. 14 § aktiebolagsförordningen (2005:559)

6 kap. 15 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

2 och 3 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordningen (1976:465) med instruktion för nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Lagen (1974:371 ) om rättegången i arbetstvister

Läs mer:
Dispens från krav på bosättning - styrelsen
Särskild delgivningsmottagare
Lagar och förordningar för aktiebolag

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna