attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Aktiebok och aktiebrev

Aktiebok

Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. När en aktie säljs ska den nya aktieägaren antecknas i aktieboken.

Aktieinnehav registreras inte av Bolagsverket.

Aktiebrev

Av ett aktiebrev framgår det vem som äger vissa av bolagets aktier. Du som är aktieägare kan begära att få ett aktiebrev från företaget. Ofta representerar ett aktiebrev flera aktier. Aktiebrev ska vara ställda till en viss person. Det innebär att om du överlåter en aktie måste du överlämna aktiebrevet till köparen. Då skriver du ”Överlåtes på N N” på aktiebrevet.

Dödande av förkomna aktiebrev

Förlorar du ditt aktiebrev kan du ansöka hos Bolagsverket om att döda det. Beslutar de om att döda aktiebrevet kan du som aktieägare begära att få ett nytt aktiebrev av aktiebolaget.

Ansök om dödande av ett förkommet aktiebrev

Vill du ansöka om dödande av aktiebrev använder du blanketten "Ansökan om dödande av förkommet aktiebrev", nr 808. I blanketten står det hur mycket det kostar. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden, det vill säga den som förlorat brevet, eller av ombud med fullmakt. Om sökande är ett företag ska en behörig företrädare skriva under ansökan.

Så här går det till:

  1. Skicka in blanketten till Bolagsverket.
  2. Betala avgiften.
  3. När Bolagsverket har alla uppgifter som behövs meddelar de aktiebolaget som utfärdat aktiebrevet att du har ansökt om att få döda det.
  4. Bolagsverket kungör ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar i minst ett år. I föreläggandet uppmanar Bolagsverket den som vet något om aktiebrevet att anmäla det till dem.
  5. Bolagsverket tar ett beslut som skickas till dig.
  6. Beslutar Bolagsverket att aktiebrevet ska dödas kan du vända dig till aktiebolaget och be dem utfärda ett nytt aktiebrev.
     

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna